Menu

Jak chráníme osobní data

Vítejte, a děkujeme za Váš zájem o ochranu soukromí ve společnosti IMPER CZ. 

Společnost Imper CZ s.r.o., IČO: 28547888, se sídlem Nádražní 762/32, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 149457 (dále jen„Provozovatel“), coby správce osobních údajů tímto informuje o zpracování osobních údajů, ke kterému dochází v souvislosti s provozem softwarových nástrojů Provozovatele (platformy Merk a nástroje Leady a Našeptávač, společně dále jen „Produkty“) a jejich užíváním ze strany zákazníků Provozovatele (dále jen „Zákazníci“).

Součástí tohoto dokumentu jsou informace o právech, které subjektům údajů v souvislosti s tímto zpracováním náleží.

Provozovatel vystupuje jako správce ve vztahu k osobním údajům Zákazníků (příp. fyzických osob jednajících jeho jménem s Provozovatelem).

Provozovatel vystupuje jako zpracovatel osobních údajů ve vztahu k údajům, které Zákazník zpracovává v rámci platforem a nástrojů Provozovatele (typicky osobní údaje jednotlivých leadů nebo podnikatelů vyhledávaných Zákazníkem prostřednictvím platforem a nástrojů Provozovatele). Povinnosti Provozovatele coby zpracovatele jsou upraveny zpracovatelskou smlouvu, která je součástí příslušných obchodních podmínek Provozovatele pro užívání daného produktu Provozovatele, a které jsou dostupné na www.imper.cz.

Pro jakékoli otázky týkající se ochrany soukromí a uplatňování Vašich práv využijte tento kontaktní e- mail: info@imper.cz.

 

1. Za jakým účelem a jaké osobní údaje zpracováváme?

1.1. Uzavření a plnění Smlouvy

Provozovatel umožňuje užití Platformy svým Zákazníkům vždy pouze na základě smlouvy uzavřené s daným Zákazníkem za podmínek a postupem dle příslušných obchodních podmínek Provozovatele (dále jen „Smlouva“). Ke sjednání a uzavření Smlouvy a k jejímu následnému plnění Provozovatel potřebuje tyto osobní údaje:

 • identifikační a kontaktní údaje Zákazníka – fyzické osoby (jméno, příjmení, IČO, DIČ, sídlo, e- mail, telefon), nebo osoby jednající při uzavírání a plnění Smlouvy za Zákazníka: (jméno, příjmení, e-mail, telefon, údaj o pracovní pozici či jiném vztahu k Zákazníkovi),
 • fakturační údaje Zákazníka – fyzické osoby,
 • údaje z komunikace se Zákazníkem, osob jednajících za Zákazníka, a další údaje o plnění Smlouvy.

Bez výše uvedených údajů není možné Smlouvu uzavřít ani plnit, tedy bez poskytnutí těchto údajů není možné Platformu Zákazníkovi zpřístupnit a umožnit její užívání. Právním titulem zpracování těchto údajů je uzavření a plnění Smlouvy na žádost Zákazníka.

1.2. Plnění povinností plynoucích z právních předpisů

Provozovatel musí zpracovávat osobní údaje v případech, kdy mu to ukládá právní předpis. Pro tento účel Provozovatel zpracovává zejména osobní údaje v rozsahu vyžadovaném příslušnými právními předpisy v souvislosti s povinností Provozovatele vést účetnictví a při plnění souvisejících daňových povinností, případně pak pro plnění povinností uložených zákonem o archivnictví.

1.3. Oprávněné zájmy Provozovatele

V odůvodněných případech může Provozovatel zpracovávat osobní údaje i na základě právního titulu, kterým je ochrana jeho oprávněných zájmů. Provozovatel však vždy důsledně posuzuje a dbá, aby zájem na zpracování Vašich údajů za tímto účelem nepřiměřeně nezasáhl do Vašeho soukromí.

Důkaz o souhlasu s obchodními podmínkami Provozovatele: Smlouvu Provozovatel se Zákazníky uzavírá elektronickými prostředky, kdy Zákazník souhlas s obchodními podmínkami vyjadřuje odesláním elektronického formuláře na webu Provozovatele. Proto v zájmu ochrany oprávněných zájmů Provozovatele (důkaz, že konkrétní Zákazník udělil souhlas s obchodními podmínkami Provozovatele v konkrétním znění) uchovává Provozovatel data nezbytná k identifikaci Zákazníka coby smluvní strany a údaj o odsouhlasení obchodních podmínek v podobě tzv. časového razítka.

Obrana a uplatňování právních nároků Provozovatele: Provozovatel dále osobní údaje zpracovává pro účely ochrany oprávněného zájmu, kterým je zajištění možnosti obrany Provozovatele v rámci případných právních sporů, řízení před soudem či při kontrolách ze strany státních orgánů nebo jiných orgánů veřejné správy. Tyto údaje Provozovatel zpracovává, aby byl schopen v případě potřeby prokázat, že jednal v souladu se svými smluvními povinnostmi a právními předpisy.

Analýza a zlepšování platformy Merk: Provozovatel zpracovává i data o aktivitě Zákazníka, resp. jednotlivých uživatelů, v rámci platformy Merk (logování aktivity) pro účely ochrany oprávněného zájmu – analýzy užívání platformy a jejího dalšího zlepšování. Pro tyto účely Provozovatel sbírá a dále zpracovává i data jako je IP adresa, datum a čas přístupu k platformě, využívání jejích funkcí, historie přihlašování, informace o internetovém prohlížeči uživatele, používané zařízení či nastavení jazyka.

1.4.   Zasílání obchodních sdělení

V případě Zákazníků, se kterými jsme uzavřeli Smlouvu a v souvislosti s tím jsme získali jejich e-mail a/nebo telefonní číslo, nebo v případě jiných osob, které se aktivně a dobrovolně přihlásily k odběru našich newsletterů (např. na webu Provozovatele), zpracováváme osobní údaje těchto osob v rozsahu e-mailu a telefonního čísla za účelem zasílání informací a novinek o našich službách a produktech (obchodních sdělení).

Titulem zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení je v případě našich Zákazníků oprávněný zájem Provozovatele. Zákazník má možnost kdykoli zdarma odmítnout další zasílání obchodních sdělení, a to postupem uvedeným v každém zaslaném obchodním sdělení, případně v rámci uživatelského účtu, nebo je možno nás kdykoli kontaktovat na kontaktním e-mailu uvedeném výše v tomto dokumentu.

Titulem zpracování osobních údajů pro účely zasílání obchodních sdělení je v případě osob, které se k odběru newsletteru se samy aktivně přihlásily (bez ohledu na to, zda jsou Zákazníky nebo nikoliv), jejich souhlas, který byl udělen právě přihlášením se k odběru obchodních sdělení. V případě, že od nás nechcete tyto zprávy dostávat, máte možnost se kdykoli z jejich odběru zdarma odhlásit. Možnost tak učinit je vždy mj. uvedena v každém takovém zaslaném newsletteru, případně se můžete z odběru newsletterů kdykoli odhlásit v rozhraní Vašeho uživatelského účtu.

1.5. Cílení obchodních sdělení (profilování)

Za účelem zasílání obsahově relevantních obchodních sdělení přizpůsobených na míru konkrétnímu Zákazníkovi můžeme provádět profilování Zákazníků na základě údajů, které nám o sobě Zákazník poskytl v rámci plnění Smlouvy a údajů o užívání Produktů.

V případě Zákazníků, jejichž kontaktní informace jsme získali v souvislosti s uzavřením Smlouvy a obchodní sdělení neodmítli, a kterým zasíláme obchodní sdělení na základě našeho oprávněného zájmu (viz výše), provádíme takové zpracování (profilování) také na základě našeho oprávněného zájmu (zasílání co nejvíce relevantních obchodních sdělení odpovídajících preferencím Zákazníka).

V případě Zákazníků a dalších osob, kterým zasíláme obchodní sdělení na základě jejich výslovného souhlasu se zasíláním obchodních sdělení, provádíme toto zpracování (profilování) také na základě souhlasu Zákazníka.

Pokud si nepřejete, abychom Vaše osobní údaje takto za účelem cílení reklamy zpracovávali, můžete kdykoli vznést námitku proti takovému zpracování, a to stejným způsobem, kterým můžete odvolat Váš souhlas se zasíláním obchodních sdělení, viz výše. Pokud tak učiníte, nebudeme dále Vaše osobní údaje k účelům cílení reklamy a obsahu zpracovávat.

2. Od koho osobní údaje dostáváme a komu je předáváme?

Osobní údaje získáváme primárně od subjektů údajů. Nezjišťujeme si o Vás žádné další údaje, kromě těch, které nám sami dáte, resp. kterou vzniknou Vaší aktivitou v rámci Produktů (logování). Jste povinni nám poskytovat pouze přesné údaje a pokud se Vaše osobní údaje změní, musíte údaje aktualizovat.

Osobní údaje můžeme předávat za podmínek stanovených právními předpisy orgánům veřejné správy, u nichž nám to právní předpis přikazuje, nebo pokud si to daný orgán v rámci svých kompetencí vyžádá.

Pro zpracování dat využíváme tyto zpracovatele:

 • Smartsupp.com, s.r.o., IČO: 03668681, se sídlem Šumavská 524/31, Veveří, 602 00 Brno (poskytovatel analytických nástrojů Smartlook),
 • Pipedrive OÜ, Mustamäe tee 3a, Tallinn, 10615, Estonsko (poskytovatel CRM systému),
 • ECOMAIL.CZ, s.r.o., IČO: 02762943, se sídlem Na Zderaze 1275/15, Nové Město, 120 00 Praha 2 (poskytovatel nástroje na e-mailing),
 • Intercom R&D Unlimited Company, 2nd Floor Stephen Court 18-21 St. Stephen’s Green DUBLIN, 2 Ireland (provozovatel nástrojů pro komunikaci)
 • Fakturoid r.o., IČO: 04656679, se sídlem V pláni 532/7, Lhotka, 142 00 Praha 4 (provozovatel nástroje pro fakturaci a finanční přehledy)
 • iPodnik Cloud r.o., IČO: 29004349, se sídlem Jinočany, Jiráskova 306, PSČ 25225 (poskytovatel cloudu)
 • Google Ireland Ltd., Gordon House Barrow Street Dublin 4, D04E5W5 Ireland (provozovatel služby Google Drive),
 • CREDIT MANAGEMENT a.s., IČO: 26909910, se sídlem U Pergamenky 1522/2, Holešovice, 170 00 Praha 7 (společnost zajišťující vymáhání dluhů Zákazníků),
 • Spolupracující obchodní zástupci, externí účetní firma a daňový

Pokud není výše uvedeno jinak, osobní údaje nejsou předávány mimo EU.

3. Jak zpracováváme osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme manuálně v souladu s příslušným účelem, kde je nezbytné či vhodné manuální zpracování. Při správě Vašich dat mohou vystupovat naši zaměstnanci či jiné osoby pro nás pracující, a to mimo jiné za účelem odstraňování chyb, nepřesností apod. Tyto osoby však mohou zpracovávat osobní údaje pouze za podmínek a v rozsahu výše uvedeném a jsou vázány povinností zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů.

Osobní údaje mohou být zpracovávány v elektronické podobě automatizovanými prostředky, a to konkrétně v rámci systému zajišťujícího chod Platformy nebo systémy jednotlivých zpracovatelů, jak jsou uvedeni výše.

Osobní údaje zpracováváme vždy v souladu s příslušnými právními předpisy a zajišťujeme jim náležitou péči a ochranu. Staráme se, abyste neutrpěli újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti a na Váš soukromý a osobní život.

4. Jak dlouho zpracováváme osobní údaje?

4.1. Smlouva se Zákazníkem

Osobní údaje zpracovávané pro účely uzavření a plnění Smlouvy zpracováváme po dobu uzavírání a plnění dané Smlouvy (tj. po dobu nezbytnou ke splnění povinností z ní plynoucí).

I poté můžeme osobní údaje zpracovávat pro následující účely:

4.2.   Plnění právních povinností

Osobní údaje zpracované z titulu našich zákonných povinností zpracováváme ve lhůtách stanovenými těmito zákony.

Osobní údaje, které vyžaduje právní předpis upravující daňové a účetní povinnosti Provozovatele (typicky fakturační údaje a informace o poskytovaném plnění), musíme zpracovat pro účely účetnictví a plnění daňových povinností. Doba zpracování je 5 let od konce účetního období, v případě dokladů relevantních pro platby DPH je to 10 let od konce zdaňovacího období, ve kterém se plnění uskutečnilo. Relevantní osobní údaje archivujeme v souladu s požadavky zákona o archivnictví po doby tam stanovené.

4.3. Oprávněné zájmy

Osobní údaje i po ukončení Smlouvy zpracováváme pro ochranu našich oprávněných zájmů (tj. obrana před případnými nároky Zákazníků nebo třetích stran, respektive obrana nároku Provozovatele vůči nárokům Zákazníků či třetích stran, a to i před soudem, důkaz o souhlasu s obchodními podmínkami) po dobu běhu příslušných promlčecích lhůt, které mohou být v České republice trvat až po dobu 15 let od vzniku relevantní události. Pokud nedojde k uplatnění relevantního nároku, je tato doba typicky 5 let od ukončení Smlouvy.

Informace o užívání platformy Merk pro účely analýzy jejího užívání a jeho zlepšování zpracováváme pro ochranu našich oprávněných zájmů po dobu trvání Smlouvy. Po uplynutí této doby můžeme tyto údaje dále zpracovávat jen v anonymizované podobě.

4.4. Zasílání obchodních sdělení

Obchodní sdělení, jak je uvedeno výše, zasíláme, dokud se z jejich odběru neodhlásíte. Možnost odvolání souhlasu je uvedena v rámci každého zaslaného sdělení a je zdarma. Odvolat souhlas lze kdykoli i prostřednictvím Účtu nebo kontaktního e-mailu uvedeného výše.

Osobní údaje mohou být zpracovány i déle, než je uvedeno výše, v případě, kdy vznikne relevantní důvod pro další zpracování, typicky je zahájeno správní či soudní řízení, pro které jsou osobní údaje relevantní.

5. Jaká máte práva?

V prvé řadě máte právo nás požádat o přístup k Vašim osobním údajům včetně vyhotovení kopie všech Vašich osobních údajů. Toto můžete realizovat pomocí e-mailu uvedeného v záhlaví tohoto dokumentu.

Odvolání souhlasu se zpracováním: Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje na základě Vašeho souhlasu, můžete Váš souhlas s jejich zpracováním kdykoli svobodně a zdarma odvolat, a to prostřednictvím Vašeho uživatelského účtu, kontaktního e-mailu uvedeného výše, případně jinak, jak je uvedeno jinde v tomto dokumentu. V takovém případě nebudeme již dále Vaše osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu zpracovávat.

U osobních údajů, které nejsou zpracovány na základě souhlasu, není možné odvolávat souhlas se zpracováním. Vždy však na základě Vaší žádosti posoudíme, zda je nutné Vaše osobní údaje stále zpracovávat pro některý z výše uvedených účelů.

Vaše další práva:

Vždy Vás budeme informovat o:

 • účelu zpracování osobních údajů,
 • osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji,
 • povaze automatizovaného zpracování včetně profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů,
 • příjemci, případně kategoriích příjemců,
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby,
 • veškerých dostupných informací o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od Vás.

Mezi Vaše další práva patří:

 • požádat nás o vysvětlení,
 • požadovat, abychom odstranili vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění, omezení zpracování nebo likvidaci osobních údajů (právo být zapomenut),
 • požadovat osobní údaje, které se Vás týkají ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a předat tyto údaje jinému správci, aniž bychom tomu jakkoli bránili,
 • podat dotaz, resp. stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů,
 • vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají.

6. Jak Vaše osobní údaje chráníme

Vaše údaje chráníme. K tomu slouží zejména následující prostředky zabezpečení: Pravidelné školení zaměstnanců, omezení přístupu jen na nezbytné minimum, používáme anonymizaci a pseudonymizaci pokud je to vhodné. Sledujeme naše systémy s cílem odhalení zranitelnosti a útoků.

Poslední aktualizace: 18. října 2022